Regulamin Wypożyczalni Elektronicznej (pdf)

Regulamin Wypożyczalni Elektronicznej

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świętochłowicach

 

§ 1. Prawo korzystania

1. Z Wypożyczalni Elektronicznej może korzystać każdy Czytelnik MBP w Świętochłowicach.
2. Wypożyczanie książek jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
a) okazać dowód osobisty;
b) wypełnić kartę zapisu wraz z oświadczeniem – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926) / Załącznik nr 1 do Regulaminu/;
c) złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania / Załącznik nr 2 do Regulaminu/.
4. Każdy Czytelnik otrzymuje elektroniczną kartę czytelnika bezpłatnie, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
5. W razie zniszczenia, zagubienia lub kradzieży elektronicznej karty czytelnika, Czytelnik zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wypełnienia oświadczenia /Załącznik nr 3 do Regulaminu/.
Za wydanie duplikatu karty Czytelnik uiszcza opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem /Załącznik nr 4 do Regulaminu/.
Na sumy wpłacone tytułem wydania nowej elektronicznej karty czytelnika, wydaje się Czytelnikowi pokwitowanie.
6. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają, podpisują zobowiązanie i oświadczenie rodzice lub opiekunowie prawni.
Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianach miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły.
6. W czasie gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Wypożyczalni Elektronicznej.
7. W Wypożyczalni Elektronicznej obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

§ 2. Wypożyczanie

1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc; dodatkowo można również wypożyczyć 1 jednostkę książek w formacie DAISY na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt 1 termin zwrotu książek objętych wykazami lektur szkolnych.
4. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
5. W razie braku książki, Czytelnik otrzyma informację – w której z najbliższych Bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka.
6. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, świadczy odpłatnie usługi: odbitki ksero, wydruk komputerowy.

§ 3. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić Bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania za zagubione, uszkodzone lub zniszczone książki przez czytelnika określa aktualny cennik /Załącznik nr 4 do Regulaminu/.
Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
3. Czytelnik może za zgodą kierownika Wypożyczalni Elektronicznej, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki inną – jednak nie mniejszej wartości rynkowej.

§ 4. Przetrzymywanie książek

1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 2 pkt 1 system biblioteczny SOWA nalicza opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem /Załącznik nr 4 do Regulaminu/.
2. Do opłat za nieterminowy zwrot książek dolicza się koszty wysłanych upomnień według aktualnego cennika.
3. W przypadku braku reakcji na wysyłane do Czytelnika upomnienia Biblioteka dochodzi swoich należności za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Koszty windykacji lub dochodzenia swych praw na drodze prawnej obciążają Czytelnika.

§ 5. Kaucje

1. Kaucje od Czytelników pobierane są przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek.
2. Wysokość kaucji określona jest w aktualnie obowiązującym cenniku opłat /Załącznik nr 4 do Regulaminu/.

§ 6. Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni Elektronicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
2. Wysokość opłat regulaminowych określa obowiązujący cennik /Załącznik nr 4 do Regulaminu/.
3. Cennik jako załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 7.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2017 roku.