Zasady korzystania

/Regulamin wypożyczalni elektronicznej
Regulamin wypożyczalni elektronicznej 2017-04-21T08:16:40+00:00

Regulamin Wypożyczalni Elektronicznej (pdf)

Regulamin Wypożyczalni Elektronicznej

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świętochłowicach

 

§ 1. Prawo korzystania

 1. Z Wypożyczalni Elektronicznej może korzystać każdy Czytelnik MBP w Świętochłowicach.
 2. Wypożyczanie książek jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  a) okazać dowód osobisty;
  b) wypełnić kartę zapisu wraz z oświadczeniem – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926) (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
  c. złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
 4. Każdy Czytelnik otrzymuje elektroniczną kartę czytelnika bezpłatnie, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
 5. W razie zniszczenia, zagubienia lub kradzieży elektronicznej karty czytelnika, Czytelnik zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wypełnienia oświadczenia (Załącznik nr 3 do Regulaminu). Za wydanie duplikatu karty Czytelnik uiszcza opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem (Załącznik nr 4 do Regulaminu).
  Na sumy wpłacone tytułem wydania nowej elektronicznej karty czytelnika, wydaje się Czytelnikowi pokwitowanie.
 6. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają, podpisują zobowiązanie i oświadczenie rodzice lub opiekunowie prawni.
  Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 7. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianach miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły.
 8. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Wypożyczalni Elektronicznej.
 9. W Wypożyczalni Elektronicznej obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

§ 2. Wypożyczanie

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc; dodatkowo można również wypożyczyć 1 jednostkę książek w formacie DAISY na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt 1 termin zwrotu książek objętych wykazami lektur szkolnych.
 4. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 5. W razie braku książki, Czytelnik może otrzymać informację – w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.
 6. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, świadczy odpłatnie usługi: odbitki ksero, wydruk komputerowy.

§ 3. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania za zagubione, uszkodzone lub zniszczone książki przez czytelnika określa aktualny cennik (Załącznik nr 4 do Regulaminu). Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
 3. Czytelnik może za zgodą kierownika Wypożyczalni Elektronicznej, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki inną – jednak nie mniejszej wartości rynkowej.

§ 4. Przetrzymywanie książek

 1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 2 pkt 1 biblioteka pobiera opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem (Załącznik nr 4 do Regulaminu).
 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Koszty opłat pocztowych pobiera się wg aktualnego cennika.
 3. Jeżeli Czytelnik zwraca książkę natychmiast po otrzymaniu pierwszego upomnienia nie pobiera się od niego opłat za przetrzymanie książek. Czytelnik pokrywa jedynie koszty wysyłki upomnienia, których wysokość określa cennik.
 4. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należności opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5. Kaucje

 1. Kaucje od Czytelników pobierane są:
  a) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek;
  b) w przypadku, gdy miejsce zamieszkania Czytelnika znajduje się poza granicami miasta Świętochłowice.
 2. Wysokość kaucji określona jest w aktualnie obowiązującym cenniku opłat (Załącznik nr 4 do Regulaminu).

§ 6. Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni Elektronicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 2. Wysokość opłat regulaminowych określa obowiązujący cennik (Załącznik nr 4 do Regulaminu).
 3. Cennik jako załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 7.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2015 roku.